Hírek

Elérhetőségek

Állásajánlat - a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

Pályázati felhívás

 

Kistarcsa Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet

 

a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig szól

 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/a.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az újonnan alapított intézmény szakmai dokumentumainak elkészítése, dolgozói létszám felvétele, a szakmai munka előkészítése és megszervezése, az intézmény berendezése. Az intézményben folyó munka  irányítása és a jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • Főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/2. pontja vagy legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem vagy a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • egészségügyi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetői gyakorlat

 

A pályázathoz csatolni kell:

 1. Szakmai önéletrajz
 2. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő elképzeléseket is tartalmazza, mely alapja lehet az új intézmény szakmai programjának.
 3. Az iskolai végzettséget tanúsító okiratokat vagy a közjegyző által hitelesített másolatát
 4. 3 hónapnál nem régebbi, közalkalmazotti jogviszony megfelelés igazolásáról szóló erkölcsi bizonyítvány
 5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy:
 • a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,
 • megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, amennyiben igényli,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tomeczné Brancs Katalin nyújt a 28/507-149-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen ugyanezen címen. Kérjük a borítékon feltüntetni „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előkészítő bizottság véleményezését követően Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.