Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

 

A Polgármesteri Hivatal tevékenységét befolyásoló jogszabályok:

Törvények

 • Magyarország Alaptörvénye
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
 • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
 • egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
 • a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 • a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv.
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • a személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény
 • a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
 • az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
 • a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CL. törvény
 • az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény
 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 • a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
 • a sportról szóló 2004. évi I. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény
 • az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
 • a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény,
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
 • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
 • a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. Törvény
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. Törvény
 • a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
 • a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 • a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
 • a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
 • a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
 • az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
 • a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
 • az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

 

Kormányrendeletek

 • közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 • a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet
 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
 • a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rend.
 • az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII.23) Korm. rendelet
 • az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 02.) Korm. rendelet
 • az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
 • az elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
 • az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésekről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet
 • a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 • a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX.10.) Korm. rendelet
 • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletese szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
 • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
 • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
 • a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
 • a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet,
 • a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet,
 • a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet,
 • a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet,
 • a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII.23.) Korm. rendelet
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet
 • a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet
 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet
 • a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet
 • a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet
 • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet
 • a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet
 • a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
 • a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet
 • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet
 • 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 383/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséról
 • 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
 • az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet

 

Egyéb rendeletek

 • a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
 • az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet
 • a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet
 • az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet
 • az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII.29) FVM rendelet
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet
 • a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet
 • az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
 • a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
 • a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
 • az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 6/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
 • a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
 • a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
 • a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
 • a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet
 • a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
 • a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendelet,
 • a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet
 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet
 • a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
 • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet
 • a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
 • a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII.14.) BM rendelet
 • a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet
 • a központi névjegyzék vezetéséről szóló 17/2013. (VII.17.) KIM rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) IM rendelet
 • az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
  bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet
 • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet