Hírek

Elérhetőségek

Kistarcsa, belterület 2231 hrsz-ú telekalakítás alatt álló, telekalakítást követően 9999 m2 területű és "beépítetlen terület" rendeltetésmódú ingatlan

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

 

1. a kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 28-470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

 

2. az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa, belterület 2231 hrsz-ú telekalakítás alatt álló, telekalakítást követően 9999 m2 területű és „beépítetlen terület” rendeltetésmódú ingatlan

 

3. az értékesítés feltételei, a fizetés módja:

Az ingatlan jelenleg telekalakítás alatt áll, a kialakuló 2231 hrsz-ú, 9999 m2 területű ingatlan kerül értékesítésre. A kialakuló ingatlan rendeltetésmódja „beépítetlen terület”.

A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

 

4. az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

 

5. A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási ügyintézője: Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefon: 06 28/507-142, 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

 

6. a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helye módja, ideje és költsége:

Részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban, a Hivatal ügyfélfogadási idejében Mészárosné dr. Papp Katalintól a fenti elérhetőségen, vagy elektronikusan igényelhető a hivatal@kistarcsa.hu e-mail címen.

 

7. a versenyeztetési eljárás hivatalos nyelve: magyar

 

8. a versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás határideje és módja:

Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege 9 830 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni Pályázati biztosíték a 2231 hrs.-ú ingatlan megvételére”, továbbá a pályázó megnevezését.

A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a felek megállapodása szerint vagy a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a vételárba beszámít.

 

9. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat:

  • természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség
  • jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő neve

 

10. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat

 

11. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

12. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

 

13. Amennyiben a telekalakítási eljárás még folyamatban van az adásvételi előszerződés, a telekalakítás eredményes befejezése esetén az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek alapján. A szerződéskötési határidőbe nem számít bele a Magyar Állam elővásárlási joga gyakorlására vonatkozó nyilatkozata beszerzéséhez szükséges időtartam.

 

14. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a Kistarcsa, 2231 hrsz.-ú ingatlanra.

A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2018. április 10. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

15. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A versenyeztetés formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló versenyeztetés, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2018. április 25-i ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

 

16. Egyéb információ:

Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.