Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás - 2004 m2 nagyságú "ipari telephely" ingatlanértékesítése

Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 28-470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

2. Az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa 0261/18 hrsz.-ú „ipari telephely” rendeltetésmódú 2004 m2 nagyságú ingatlan.

3. Az értékesítés feltételei, a fizetés módja:
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:
A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

5. A pályázattal kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefonon: 06 28/507-142, 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben

6. A pályázatatási eljárás hivatalos nyelve: magyar

7. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat:

  • természetes személy esetén: (név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség)
  • jogi személy esetén (elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő)
  • vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati szempontokat képeznek)

8. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

  • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
  • nyilatkozat, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata felé adótartozása, illetve egyéb tartozása nincs.
  • átláthatósági nyilatkozat

9. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.-t 106 m2 nagyságú területre vezetékjog illeti meg.

10. A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

11. Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek szerint.

12. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:
benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a 0261/18 hrsz.-ú ingatlanra”.
A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2017. október 10. 16.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: 2017. októberber 25. napja.

13. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:
A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló eljárás, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2017. október 25-i ülésén dönt a pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

14. Egyéb információ:

  • Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
  • Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
  • A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.
  • A pályázati kiírás az önkormányzati honlapon, a helyi újságban, az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a Szilas Tv és a Régió Plusz Tv képújságjában jelenik meg.