Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás - Kistarcsa, Széchenyi utca 52/C földszint 4. szám alatti, 45/5/A/4 hrsz.-ú, 45,72 m2 területű lakás rendeltetésmódú ingatlan

Pályázati felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 5/1999. (I.27.) számú önkormányzati rendelete, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

 

1. A kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)

 

2. Az értékesítésre szánt vagyon:

2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 52/C földszint 4. szám alatti, 45/5/A/4 hrsz-ú, 45,72 m2 területű lakás rendeltetésmódú ingatlan

 

3. Az értékesítés feltételei, a fizetés módja:

A vételár megfizetése egy összegben történhet, azzal, hogy pályázónak lehetősége van a vételár egy részét hitelből fizetni.

 

4. Az ajánlati kötöttséggel kapcsolatos információ:

A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

A pályázó ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig, illetve a meghosszabbított határidő leteltéig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázati eljárás nyertesével szerződést köt, vagy írásban közli, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.

 

5. A pályázattal kapcsolatos információt szolgáltató neve, címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., telefonon: 06 28/470-711/113, 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy személyesen ügyfélfogadási időben

 

6. A pályáztatási eljárás hivatalos nyelve:

magyar

 

7. Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat:

 • természetes személy esetén: (név, cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség)
 • jogi személy esetén (elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő)
 • vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati szempontokat képeznek)

8. A versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás határideje és módja:

Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-15565804). Az Ingatlan becsült fogalmi értéke bruttó 14 000 000 Ft. A pályázati biztosíték összege a vagyon értékének 10%-a, azaz 1 400 000 Ft. Az átutalás tárgyában kérjük feltüntetni "Pályázati biztosíték a 45/5/A/4 hrsz.-ú ingatlan megvételére", továbbá a pályázó megnevezését.

A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételárba beszámít.

 

 

9. Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:

 • az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
 • jogi személy esetén átláthatósági nyilatkozat
 • jogi személy esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jog személy nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási vagy törlési eljárás alatt

10. A pályázati eljárás tárgyára vonatkozó terhek, korlátozások:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 

A pályázókra vonatkozó hatósági előírások a hatályos jogszabályok alapján kerülnek meghatározásra.

 

11. Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:

benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a 45/5/A/4 hrsz-ú ingatlanra”.

Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2019. április 8. 10.00 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).

 

12. Az ajánlatok elbírálásának módja, menete, szempontrendszere:

A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló eljárás, mely során a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2019. április 24-i ülésén dönt a pályázatokról.

A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.

 

13. Egyéb információ:

 • Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat elbírálásától számított 30 napon belül kerül sor a pályázati felhívásban és nyertesnek hirdetett ajánlatban megfogalmazott feltételek szerint.
 • Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
 • Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.
 • A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.
 • A pályázati kiírás a helyben szokásos módon és felületen jelenik meg.